Všeobecné obchodné podmienky - požičovňa podložiek

1.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre požičiavanie športových pomôcok (ďalej len ako „športové pomôcky“) upravujú vzťahy medzi s-kontrakt, s.r.o. so sídlom:  Ľuda Zúbka 2, 841 01 Bratislava, IČO: 35 731 389 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 15884/Bako prevádzkovateľom internetového obchodu Flexity a zákazníkom, (ďalej len „VOP pre požičiavanie“) v súvislosti s uzatvorením zmluvy o nájme pri podnikateľskom nájme hnuteľných vecí (ďalej len „Zmluva“), ktorá odkazuje na tieto VOP pre požičiavanie alebo uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

  • Tieto VOP pre požičiavanie tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP pre požičiavanie majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

2.    UZATVORENIE ZMLUVY O NÁJME ŠPORTOVÝCH POMÔCOK

 

2.1 Zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.

2.2 Prenajímateľ odovzdá  nájomcovi športové pomôcky vo výdajni prenajímateľa nachádzajúcej sa na adrese Polianky 5, Dúbravka, Bratislava (ďalej len „výdajňa“) v deň prevzatia určenom v zmluve alebo športové pomôcky doručí na adresu určenú nájomcom, a to iba v rámci Bratislavy. Prenajímateľ športové pomôcky nezasiela poštou ani kuriérom.

2.3 Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vybavenia nájomcovi.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

3.1 Prenajímateľ sa zaväzujeodovzdať nájomcovi vybavenie na dočasné užívanie v riadnom technickom stave.

 

4.    PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

 

4.1 Nájomca je povinný užívať športové pomôcky len na účel, ku ktorému je určené, a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať so športovými pomôckami šetrne tak, aby nedošlo ku škode na týchto športových pomôckach a k ich nadmernému opotrebeniu či ich krádeži.

4.2 Športové pomôcky môže používať len nájomca a osoby určené nájomcom. Za poškodenie športových pomôcok osobou, ktorej nájomca športové pomôcky zveril, nesie zodpovednosť sám nájomca.

 

4.3 Právo užívať športové pomôcky zaniká uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva dojednaná. Po zániku práva užívať športové pomôcky je nájomca povinný ich vrátiť do miesta určeného v Zmluve, inak do výdajne.

4.4 Prípadné poškodenie alebo vady na vybavení vzniknuté z nedbanlivosti či nesprávnym používaním alebo z iných príčin zavinených či spôsobených nájomcom (vrátane osôb, ktorým nájomca športové pomôcky zveril), hradí v plnej výške nájomca.

4.5 V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany nájomcu, má prenajímateľ právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na výzvu prenajímateľa vrátiť prenajaté športové pomôcky a uhradiť mu s tým spojené náklady.

4.6 V prípade nedodržania miesta vrátenia športových pomôcok je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady spojené s vrátením športových pomôcok do dojednaného miesta.

  1. DORUČENIE ŠPORTOVÝCH POMÔCOK SPÄŤ PRENAJÍMATEĽOVI

5.1 Po skončení doby prenájmu je nájomca povinný bezodkladne predmet nájmu vrátiť prenajímateľovi bez vyzvania, ibaže by sa s prenajímateľom dohodli na kúpe predmetu nájmu.

 

5.2 Nájomca  doručí športové pomôckyosobne do miesta určeného v Zmluve, inak do výdajne.

V prípade, že nájomca nemôže doručiť športové pomôcky osobne, športové pomôcky zašle kuriérom v rovnakej krabici, v ktorej tovar prevzal spolu s poistením.

 

6.    ZODPOVEDNOSŤ A NÁHRADA ŠKODY

 

6.1 V prípade straty alebo odcudzenia zapožičaných športových pomôcok sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi do 15 dní  odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny nájomného, pričom nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

6.2 Za nadmerné opotrebovanie prenajímaných športových pomôcok spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa nájomca zaväzuje do 10 dní od doručenia výzvy uhradiť náklady na ich opravu alebo výmenu (t.j. kúpu nových) v prípade, že sa už nedajú používať.