Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.flexity.sk prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 • spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácií v elektronickom obchode flexity.sk v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis spotrebiteľa.
 • marketingu, a to formou:
 • zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu, a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach elektronického obchodu flexity.sk v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa.
 • účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach elektronického obchodu flexity.sk alebo formou letákov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis.

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, nebudú zverejnené a poskytnuté tretej osobe bez výslovného súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám iba za účelom uskutočnenia plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim, čiže v situáciách súvisiacich s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena a priezviska, čísla účtu a adresy dodania) a s výslovným súhlasom dotknutej osoby môžu byť jej osobné údaje sprostredkované ďalej v rámci marketingových akcií predávajúceho (vykonávaných so zmluvnými partnermi predávajúceho) vybraným partnerom.

Predávajúci postupuje tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje na účely marketingu osobitne a zabezpečí, aby sa takto získané osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Osobné údaje kupujúceho, ktoré sa poskytnú prevádzkovateľovi elektronického obchodu prostredníctvom priamej objednávky tovaru, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásiť sa.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho výslovného súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie v bode 8.2 a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom platného právneho poriadku Slovenskej republiky a ani tieto nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave a rozsahu
 • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona o ochrane osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov,
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu Slovenskej republiky v súvislosti s ich spracúvaním/spracovaním.

 

Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovoli

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.

Kupujúci pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môže podať oznámenie/podnet Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov predávajúci bezodkladne písomne oznámi.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S
 • DHL Express (Slovakia), spol. s.r.o., so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31342876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4400/B
 • Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 105158/B

 

ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE ANONYMNÝCH ÚDAJOV

Na webovej stránke elektronického obchodu www.flexity.sk sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov predávajúci získava dôležité poznatky o preferenciách užívateľov elektronického obchodu (kupujúcich). Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky tovaru. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

 • anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
 • dátum a čas zaslania požiadavky
 • názov prezeranej stránky resp. súboru
 • linku, z ktorej stránky sa užívateľ (kupujúci) na túto webovú stránku dostal
 • prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ (kupujúci) používa
 • operačný systém, ktorý užívateľ (kupujúci)  používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely predávajúceho. Vyššie vymenované údaje sú výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s osobou užívateľa (kupujúceho) elektronického obchodu. Užívateľ/používateľ (kupujúci) elektronického obchodu zostáva anonymný.

POUŽÍVANIE COOKIES

V súvislosti s webovým rozhraním obchodu sa používajú aj takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na pevný disk v počítači užívateľa a vďaka tomu umožňujú anonymným spôsobom opätovnú identifikáciu užívateľa.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej ište, ktorá sa mu zobrazí na stránke predávajúceho.

Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Avšak, zoberte prosím na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Predávajúci používa na svojej stránke nasledovné typy cookies:

Dočasné cookies: slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré služby predávajúceho nemusia vôbec fungovať alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

Permanentné cookies: zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní služieb predávajúceho, prípadne slúžia na štatistické účely.

Z dôvodu funkčnosti webovej stránky sa platné právne predpisy vzťahujúce sa na používanie cookies netýkajú nevyhnutných cookies, ktoré sa nedajú deaktivovať. Za účelom deaktivácie týchto cookies sa vo vašom prehliadači vytvorí "Opt-Out" cookie, z dôvodu priradenia vášho nesúhlasu. V prípade, že použijete iný prehliadač, resp. iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opätovne deaktivovať.

Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Registrácia informačného systému osobných údajov: IS Marketing - zasielanie marketingových
ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter s názvom Flexity Marketing

Reg. číslo: 4576  

Registrácia informačného systému osobných údajov: IS Vernostný program - členstvo vo vernostnom programe (vernostné/zákaznícke karty) s názvom Flexity vernostný program 

Reg. číslo: 4577

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.